It Takes Two – Sean Xavier, Alejandro Oficial, Gael Edan